Petroleumwet nog niet naar Staten

staten-curacaoDe regering kan op dit moment de Petroleumlandsverordening nog niet naar de Staten sturen. Dit laat premier Ivar Asjes (PS) weten in een brief aan Statenvoorzitter Marcolino ‘MIke’ Franco. Asjes reageert middels zijn brief op het verzoek van de Staten om duidelijkheid te verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot de Petroleumlandsverordening en om aan te geven wanneer deze naar het parlement zal worden gestuurd.

In zijn brief stelt Asje dat de ontwerp-landsverordening houdende regelen ten aanzien van het onderzoek naar en de winning van petroleum in de wateren rondom Curaçao alsmede in de ondergrond daarvan (Petroleumlandsverordening zeegebied Curaçao) zich op dit moment nog in de de adviseringsfase bevindt. Het ontwerp is volgens Asjes eind april door de toenmalige regering (het kabinet-Schotte, red.) gelijktijdig ter advisering aangeboden aan de Raad van Advies (RvA) en de Sociaal Economische Raad (SER).

De vicevoorzitter van de SER heeft middels een brief van 23 oktober vorig jaar de regering benaderd met een aantal schriftelijke vragen, die in een memorandum waren neergelegd. De antwoorden op deze vragen werden volgens de SER nodig geacht voor het uitbrengen van een advies. In mei van dit jaar heeft Asjes’ voorganger Daniel Hodge (PS) de door de SER gevraagde antwoorden aan het adviesorgaan doen toekomen.

Maar in de tussentijd had de RvA, volgens de huidige premier, door tussenkomst van de gouverneur het adviesverzoek eind maart 2013 geretourneerd, ‘aangezien de RvA niettegenstaande herhaalde verzoeken van de regering telkens geen reactie ontving op zijn vraag het advies van de SER te mogen ontvangen’. Asjes stelt dan ook vast dat de ontwerp-Petroleumlandsverordening zeegebied Curaçao zich op dit moment bij de SER bevindt.

“Nadat de SER advies zal hebben uitgebracht, zullen ontwerp en toelichting, alsdan vergezeld van het advies van de SER, aan de Raad van Advies ter advisering worden voorgelegd.” De premier constateert dat zolang advisering door deze formele adviesinstanties nog niet heeft plaatsgevonden, er geen sprake van kan zijn dat het wetsontwerp aan de Staten zal kunnen worden aangeboden.

De Petroleumlandsverordening staat aanstaande maandag op verzoek van de MFK-fractie op de agenda van een openbare vergadering van de Staten.