Hoorzitting wijziging EOP Oostpunt roept vragen op

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) houdt vanavond een openbare hoorzitting over de ontwerp-Landsverordening tot herziening van de bestemmingen van de gronden te Oostpunt.

De vraag rijst of er studies naar de impact op het milieu zijn uitgevoerd. Carmabi heeft de indruk dat er sowieso wordt geredeneerd richting 50 procent ontwikkeling van Oostpunt, omdat dan de schadevergoeding aan Willy Maal (vanwege eerdere toezeggingen voor ontwikkeling en intrekking hiervan) het laagst zal uitvallen.

De hoorzitting van vanavond maakt deel uit van de informatieronde van de overheid, waarbij de bevolking ook haar mening kan geven. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre deze meningen door de overheid meegenomen zullen worden en hoe de daaropvolgende procedure tot het indienen van een bezwaar tegen de plannen zal plaatsvinden.

De overheid heeft vooralsnog slechts een Powerpoint-presentatie gepubliceerd van een economische impactstudie van KPMG, waaruit niet op te maken valt of de impact op het milieu en de natuur is meegenomen in de berekeningen voor ontwikkeling van dit gebied en of het hier zou gaan om duurzame ontwikkelingsmethodes.
Helft ontwikkelen

De hoorzitting, die als doel heeft om het publiek te informeren, zal vanavond vanaf 19.00 uur in het buurtcentrum van Montaña plaatsvinden. De ontwerp-Landsverordening tot herziening van de bestemmingen is een voortvloeisel uit een twee jaar geleden (25 augustus 2010) ondertekende vaststellingsovereenkomst tussen de overheid en de erven Maal om de helft van Oostpunt te ontwikkelen.

Deze overeenkomst kwam tot stand na 20 jaar gerechtelijk getouwtrek tussen de overheid en de familie Maal, die ontwikkeling nastreefde maar vanwege een conserveringsstatus hiertoe niet kon overgaan. Door het aangaan van deze overeenkomst hoefde de overheid de schadeclaim van de erven Maal van 106 miljoen gulden, inclusief rente, niet te betalen. Men kwam een bedrag overeen van 20 miljoen gulden, dat uitbetaald diende te worden over een periode van vijf jaar. De overheid zou 17,5 miljoen gulden betalen, afhankelijk van de grootte van het terrein dat ontwikkeld zou kunnen worden.
‘Onder voorwaarden’

Advocaat Mirto Murray, die in 2010 de voorzitter van de bemiddelingscommissie tussen de erven Maal en de overheid was, zegt desgevraagd: “Omdat de erven Maal een ontwikkeling van minimaal de helft van het gehele gebied na hebben gestreefd is de overheid hiermee akkoord gegaan, onder de strikte voorwaarden dat zulks mogelijk zou blijken aan de hand van studies van gerenommeerde deskundigen naar zowel de economische impact als naar de impact op het milieu en de natuur. De afspraken zijn onder andere dat mocht er uit studie blijken dat er bijvoorbeeld slechts 20 procent van het gebied ontwikkeld zou kunnen worden, omdat de impact van ontwikkeling op de natuur te groot zou blijken, dan zullen partijen middels arbitrage een uitspraak uitlokken over de door de overheid te betalen aanvullende schadevergoeding (zie bovengenoemd bedrag, red.).”

Volgens hem zou de overheid bij het aangaan van de overeenkomst ‘naar een vorm van garantie hebben gestreefd’, waarbij de erven Maal daadwerkelijk met de door de overheid betaalde schadevergoeding tot ontwikkeling van het gebied over zouden gaan. “En dus niet bijvoorbeeld het geld in het buitenland zouden investeren. Het moest dus uiteindelijk ten goede van Curaçao komen. Niet vergeten moet worden dat het gebied een enorm terrein beslaat, een tiende van het eiland, ofwel groter is dan het Nederlandse gedeelte van St. Maarten”, aldus Murray.

Het is voor de overheid dus voordeliger qua hoogte van het te betalen bedrag aan schadevergoeding, dat er zoveel mogelijk terrein ontwikkeld wordt. Op de vraag of hij ervan op de hoogte is of er daadwerkelijk studies zijn uitgevoerd naar de gevolgen voor het milieu, antwoordt Murray: “Na de ondertekening van de overeenkomst ben ik bij het een en ander niet meer betrokken geweest, maar in informele sfeer heb ik wel vernomen dat er dergelijke studies zijn uitgevoerd.”

De overeenkomst van de overheid voorzag verder de uitbetaling van 1,3 miljoen gulden voor externe adviseurs, waar de erven Maal de afgelopen twee jaar beroep op hebben moeten doen. Ook zal de overheid na de bestemmingswijziging een terrein van 75 hectare van de erven Maal ontvangen voor de ontwikkeling van sociale woningbouw grenzend aan Fuik.

Carmabi-directeur Paul Stokkermans zegt ongeveer een jaar geleden te zijn benaderd door de consultants die door de overheid waren ingehuurd om de impactstudies te verrichten: “We hebben toen vernomen dat er sowieso werd gekeken naar een ontwikkeling van 50 procent van het terrein, waarbij wij onze zorg over deze verdeelsleutel hebben geuit. We kregen namelijk de indruk dat men dan ergens naartoe gaat schrijven zonder mogelijk de ecologische waarde van dit gebied voldoende in oogschouw te nemen. We hebben in ieder geval alle verzamelde data over de ecologische waarde van dit gebied doorgestuurd en hopen dat dit is meegenomen in de berekeningen.” Stokkermans benadrukt tevens de bijzondere waarde van het koraalrif van Oostpunt, dat op wereldniveau als een van ‘s werelds best bewaarde riffen wordt aangemerkt.

Bron: amigoe 30 okt. 2012